IN HARMONY WITH NATURE – IN EMPATHY WITH TREES

Non Violent Communication workshop with Derek the Druid

(για ελληνικά παρακαλώ ανατρέξτε στο τέλος του κειμένου)

All plants and trees, all animals and humans share the same needs in their lives… We all need food, touch and empathy, as well as community, creative work and understanding. Let us go for the challenge to find out how we are able to satisfy our needs in harmony with all living beings…

The workshop will take place on two weekends, with the first one concentrating on the self and the second on the social body (relations). Participants can join only one weekend, but it is recommended to join both.

Each weekend will be structured around 5 rituals (exercises, experiences, meditations) related to trees.

– who am i…?

– how can i communicate with a tree…?

– what are my natural born needs (instincts and drives) …?
(2nd weekend: what are my social needs (cares and solutions) …?)

– which needs do i have in common with a tree…?

– how can we share and meet our needs in harmony…?

Where?

At “Stagones” Farm on Evoia

When?

18. – 20. and 25. – 27. September 2020

How much?

150 euros per adult, 50 euros per child per weekend (recommended donation for the projects).

Please ask for family packets and let us know about your financial situation in case you struggle. No one, who is really interested in taking part shall be excluded.

Daily schedule

We gather Friday noon, meet each other and have dinner together.

On Saturday we will have three sessions and two on Sunday. We will tap into following subjects:

 • getting to know each other: in an intellectual way and in an emotional way (with plays and exercises)
 • what are our needs: what are our instincts and what are our drives…?
 • second weekend: what are our social motives and what is creativity…?
 • our feelings (and thoughts / 2nd weekend): how do they work, how do they affect us and how do we influence our feelings and thoughts …?
 • ways to satisfy our needs: we observe nature and learn from her.
 • we observe ourselves…
 • what is empathy: empathy within trees, empathy within human beings…
 • how do we ask for what we need: the secret of begging and the secret of praying…
 • we celebrate gratitude: how can we show gratitude and how can we accept gratitude

Before leaving we celebrate!

 • The workshop is co-organized by “The Hara Goe Project” and “The Dancing Tree Farm” and is addressed to our friends and acquaintances. It will be held in Greek and English (and German, if needed).
 • 3 vegetarian meals per day and a camping pitch are included.
 • Participants can stay between the two weekends. Additional sessions will be offered to those who wish to dive deeper into the subject.
 • Participants are welcome to arrive 1-2 days earlier and leave 1-2 days after the workshop
 • If you are interested, please send an email to hara-goe@stagones.org mentioning on which weekend you want to participate in (or both).
 • Please inform your friends about this workshop. We need at least 7 participants in order to make this happen.

Let’s discover our natural born needs as gifts for all living beings…!

————————————————————————————————————————–

ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ – ΣΕ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

Εργαστήρι Μη Βίαιης Επικοινωνίας με τον δρουίδη Derek.

Τα φυτά, τα δέντρα τα ζώα και οι άνθρωποι μοιράζονται στη ζωή τους τις ίδιες ανάγκες. Όλοι χρειαζόμαστε φαγητό, επαφή και ενσυναίσθηση, όπως επισης μία κοινότητα, δημιουργική εργασία και κατανόηση. Ας αποδεχτούμε την πρόκληση να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας σε αρμονία με όλες τις ζωντανές υπάρξεις.

Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε δύο σαββατοκύριακα, με το πρώτο να εστιάζει στον εαυτό και το δεύτερο στο κοινωνικό σώμα (σχέσεις). Οι συμμετέχοντες μπορούν, αν το επιθυμούν, να λάβουν μέρος μόνο σε ενα από τα δύο σαββατοκύριακα, ωστόσο συστήνεται να λάβουν μέρος και στα δύο.

Κάθε σαββατοκύριακο διαμορφώνεται γύρω από 5 τελετουργικά (ασκήσεις, βιώματα, διαλογισμούς) σε σχεση με τα δέντρα.

– Ποιος είμαι…;

– Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με ένα δέντρο;

– Ποιες είναι οι φυσικές μου ανάγκες, τα ένστικτά και οι ορμές μου…;

(2ο σαββατοκύριακο: ποιες είναι οι ανάγκες μου σε κοινωνικό/συλλογικό επίπεδο (φροντίδες και λύσεις) 😉

– Ποιες είναι οι κοινές μου ανάγκες με ένα δέντρο… ;

– Πώς μπορούμε να μοιραστούμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας αρμονικά… ;

Πού;

Στις “Σταγόνες

Πότε;

18 – 20 και 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πόσο;

Τιμή σαββατοκύριακου 150 ευρώ για τους ενήλικες, 50 ευρώ για τα παιδιά (προτεινόμενη δωρεά για την υποστήριξη των εγχειρημάτων).

Παρακαλώ ρωτήστε για οικογενειακά πακέτα και ενημερώστε μας σε περίπτωση που δυσκολεύεστε οικονομικά. Κανένας από όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν δεν θα αποκλειστεί.

Ημερήσιο Πρόγραμμα

Μαζευόμαστε το απόγευμα της Παρασκευής, γνωριζόμαστε και τρώμε όλοι μαζί.

Το Σάββατο θα έχουμε τρεις συνεδρίες κα την Κυριακή δύο. Θα εμβαθύνουμε στα ακόλουθα θέματα:

– Γνωριμία, διανοητικά και συναισθηματικά (μέσω παιχνιδιών και ασκήσεων).

– Ποιες είναι οι ανάγκες μας: ποια είναι τα ένστικτά μας και ποιες είναι οι ορμές μας;

(2ο σαββατοκύριακο: ποια είναι τα κίνητρά μας σε κοινωνικό επίπεδο και τι είναι δημιουργικότητα).

– Τα συναισθήματα μας (και οι σκέψεις μας, 2ο σαββατοκύριακο): πώς λειτουργούν, πώς επιδρούν πάνω μας και με ποιο τρόπο τα/τις επηρρεάζουμε.

– Τρόποι για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας: παρατηρούμε τη Φύση και μαθαίνουμε από αυτήν.

– Παρατηρούμε τους εαυτούς μας.

– Τι είναι η ενσυναίσθηση: η ενσυναίσθηση στα δέντρα, η ενσυναίσθηση στους ανθρώπους.

– Πώς ζητάμε αυτό που χρειαζόμαστε; το μυστικό της ικεσίας και το μυστικό της παράκλησης?

– Γιορτάζουμε την ευγνωμοσύνη: Πώς δείχνουμε ευγνωμοσύνη και πώς δεχόμαστε ευγνωμοσύνη.

Πριν αποχαιρετιστούμε γιορταζουμε!

Το εργαστήρι οργανώνεται από κοινού από το “The Hara Goe Project” και το “The Dancing Tree Farm” και απευθύνεται σε φίλους και γνωστούς μας. Θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά (και στα γερμανικά εφόσον υπάρχει ανάγκη).

Συμπεριλαμβάνονται 3 χορτοφαγικά γεύματα την ημέρα και χώρος για κατασκήνωση με δική σας σκηνή).

ΟΙ συμμετέχοντες μπορούν να παραμείνουν στο χώρο τις ημέρες που μεσολαβούν ανάμεσα στα δύο σαββατούριακα. Όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο θέμα μπορούν να πάρουν μέρος σε επιπλέον συνεδρίες.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να έρθουν στο χώρο 1-2 ημέρες νωρίτερα και να φύγουν 1-2 ημέρες μετά το τέλος του εργαστηρίου.

Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε στο hara-goe@stagones.org, αναφέροντας σε ποιο απο τα δύο σαββατοκύριακα επιθυμείτε να συμμετάσχετε (ή και τα δύο).

Παρακαλούμε ενημερώστε τους φίλους σας για το εργαστήρι. Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 7 συμμετέχοντες.

Ας ανακαλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες σαν δώρο προς όλες τις ζωντανες υπάρξεις!